بست های اتصال تابلو

  بست های اتصال تابلو  

Panel connection clamps

 کروم (براق)

Model: IR S-BSVH
_

 کروم (براق)

Model: IR S-C25.30
_

کروم (براق)

Model: IR S-D25
_

آلومینیوم (مات)

Model: IR S-F1925
_

کروم (براق)

Model: IR S-F25251
_

 آلومینیوم (مات)

Model: IR S-F2530
_

 کروم (براق)

Model: IR S-RS
_

 کروم (براق)

Model: IR S-RW
_

 آلومینیوم (مات)

Model: IR S-SV.SH
_

 کروم (براق)

Model: IR S-SVH
_

 آلومینیوم (مات)

Model: IR S-W1
_

 آلومینیوم (مات)

Model: IR S-W2
_